Abelco Investment Group AB (publ) genomför kvittningsemission och ger ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare