Finansiella rapporter

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
KVARTAL 4, OKTOBER – DECEMBER 2018ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTFFörbättrat rörelseresultat samt tuffa nedskrivningar · Rörelseresultatet -3.636 tkr (-9 942 tkr).  · Vårt intressebolag QuickBit visade exceptionell tillväxt i omsättning under första kvartalet 2018 (juli-sept).  · Fortsatt ökat kundintresse hos TBS Yard som nu har över 1.000 mkr i aktiva offerter.  · Operativt utvecklas koncernens bolag positivt med minskad förlust och bra förutsättningar för 2019.  · Nödvändiga finansiella kostnader (nedskrivningar av investeringar gjorda tidigare år, reaförluster och kapitalkostnader) uppgår till 26,3 mkr.
26 februari, 2019

Bokslutskommuniké 2018

KVARTAL 4, OKTOBER – DECEMBER 2018ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTFFörbättrat rörelseresultat samt tuffa nedskrivningar · Rörelseresultatet -3.636 tkr (-9 942 tkr).  · Vårt intressebolag QuickBit visade exceptionell […]
22 november, 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

Kraftigt förbättrat rörelseresultat jämfört med tredje kvartalet 2017 · Rörelseresultatet exkl extraordinära poster 60% bättre för tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. · Åtgärder vidtagna tidigare under 2018 […]
23 augusti, 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

Nettoomsättningen uppgick till 6 541 KSEK (21 828 KSEK) Totala intäkter uppgick till 8 808 KSEK (33 556 KSEK, varav 12 490 extraordinärt) Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBITA), uppgick till -12 […]
15 juni, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) publicerar årsredovisning 2017

Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2017 har publicerats.Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.abelco.se). För mer information, vänligen kontakta: Henrik […]
15 juni, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) korrigerar bokslutskommuniké januari – december 2017

Inför avgivande av Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2017 har korrigering av till största del pågående arbeten i dotterbolag skett vilket resulterat i en koncernmässig resultatpåverkan om […]
24 maj, 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

Nettoomsättningenuppgick till 2 431 KSEK (1 117 KSEK) Totala intäkter uppgick till 2 638 KSEK (2 102 KSEK) Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBITA), uppgick till -5 082 KSEK (-1 925 KSEK) Resultatet […]
22 februari, 2018

Bokslutskommuniké 2017

HELÅRET: JANUARI – DECEMBER 2017 Nettoomsättningen uppgick till 30,9 mkr (0,1 mkr) Totala intäkter uppgick till 43,9 mkr (0,3 mkr) Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBITA), uppgick till -12,1 mkr (-2,0 mkr) […]
13 november, 2017

Delårsrapport för Abelco Investment Group AB (publ) för perioden JANUARI – SEPTEMBER 2017

Årets tredje kvartal innehöll en rad transaktioner, både i form av förvärv såväl som avyttring och finansiering. Ambitionen är att över tid behålla en god transaktionsintensitet genom det flöde av […]
28 augusti, 2017

Abelco Investment Group AB (publ) publicerar rapport för första halvåret 2017

Nettoomsättning uppgick till 21 838 tkr Periodens rörelseresultat uppgick till 205 tkr Periodens resultat efter skatt och minoritet uppgick till -815 tkr Resultat per aktie: Neg Eget kapital per aktie: […]
31 maj, 2017

Kvartalsrapport 1 2017

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 1 117 (f å KSEK 53) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -1 759 (f å KSEK -52) •    Resultat per aktie: -0,02 SEK (f […]