Finansiella rapporter

Prenumerera på pressmeddelanden

TILL ANMÄLAN
Kraftigt förbättrat rörelseresultat jämfört med tredje kvartalet 2017

· Rörelseresultatet exkl extraordinära poster 60% bättre för tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
· Åtgärder vidtagna tidigare under 2018 börjar nu ge ett tydligt avtryck även om en del arbete återstår. Verksamheten i våra bolag går nu åt rätt håll och vi ser med tillförsikt på den framtida utvecklingen.
· Kraftigt ökat kundintresse hos TBS Yard som nu har ca 500 mkr i aktiva offerter.
· Resultatet för perioden belastas av realisationsförluster av försäljning värdepapper (Umida Group och Real Holding) med 1,56 mkr.
· 2017 uppstod extraordinära poster om totalt 17 mkr under tredje kvartalet, dessa har justerats nedan.
22 november, 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

Kraftigt förbättrat rörelseresultat jämfört med tredje kvartalet 2017 · Rörelseresultatet exkl extraordinära poster 60% bättre för tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. · Åtgärder vidtagna tidigare under 2018 […]
23 augusti, 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

Nettoomsättningen uppgick till 6 541 KSEK (21 828 KSEK) Totala intäkter uppgick till 8 808 KSEK (33 556 KSEK, varav 12 490 extraordinärt) Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBITA), uppgick till -12 […]
15 juni, 2018

Abelco Investment Group AB (publ) publicerar årsredovisning 2017

Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2017 har publicerats.Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 har idag publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.abelco.se). För mer information, vänligen kontakta: Henrik […]
15 juni, 2018

Abelco Investment Group ABs (publ) korrigerar bokslutskommuniké januari – december 2017

Inför avgivande av Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2017 har korrigering av till största del pågående arbeten i dotterbolag skett vilket resulterat i en koncernmässig resultatpåverkan om […]
24 maj, 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

Nettoomsättningenuppgick till 2 431 KSEK (1 117 KSEK) Totala intäkter uppgick till 2 638 KSEK (2 102 KSEK) Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBITA), uppgick till -5 082 KSEK (-1 925 KSEK) Resultatet […]
22 februari, 2018

Bokslutskommuniké 2017

HELÅRET: JANUARI – DECEMBER 2017 Nettoomsättningen uppgick till 30,9 mkr (0,1 mkr) Totala intäkter uppgick till 43,9 mkr (0,3 mkr) Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBITA), uppgick till -12,1 mkr (-2,0 mkr) […]
13 november, 2017

Delårsrapport för Abelco Investment Group AB (publ) för perioden JANUARI – SEPTEMBER 2017

Årets tredje kvartal innehöll en rad transaktioner, både i form av förvärv såväl som avyttring och finansiering. Ambitionen är att över tid behålla en god transaktionsintensitet genom det flöde av […]
28 augusti, 2017

Abelco Investment Group AB (publ) publicerar rapport för första halvåret 2017

Nettoomsättning uppgick till 21 838 tkr Periodens rörelseresultat uppgick till 205 tkr Periodens resultat efter skatt och minoritet uppgick till -815 tkr Resultat per aktie: Neg Eget kapital per aktie: […]
31 maj, 2017

Kvartalsrapport 1 2017

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 1 117 (f å KSEK 53) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -1 759 (f å KSEK -52) •    Resultat per aktie: -0,02 SEK (f […]
23 maj, 2017

Årsredovisning 2016

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) informerar marknaden om att bolaget har publicerat sin årsredovisning.Årsredovisningen finns att ladda ned på bolagets hemsida www.abelco.se Denna information är sådan information som […]